Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:17 20/02/2020  

Tuần 8 năm 2020
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/02/2020)

Hop Ban giám hiệu

Họp triển khai công tác kiêmr định chất lượng (CBGVNV)

Thứ Ba
(18/02/2020)

Sịnh hoạt chi bộ (Đảng viên)

Thứ Tư
(19/02/2020)
Thứ Năm
(20/02/2020)

Chỉnh sưax báo cáo twh đánh giá ( Hội đồng tDDG)

Thứ Sáu
(21/02/2020)
Thứ Bảy
(22/02/2020)
Chủ Nhật
(23/02/2020)